کجاست؟ 
?... Where is
چطور می توانم به ... برسم؟ 
?... How do I get to
از اینجا تا ... چقدر فاصله است؟
?... How far is it to
چگونه می توانم به اتوبان ... برسم؟
?... How do I get on the motorway
بهترین جاده به .... کدام است؟ 
?... Which is the best
از آن طرف است. 
.It's that way
نزدیک است.
.It isn't far
پنج کیلومتر دیگر این جاده را ادامه بده. 
.Follow this road for 5 kilometers
همینطور مستقیم جلو برو.
Keep straight on.
سر چهارراه به سمت راست بپیچ. 
.Turn right at the crossroads
دومین جاده سمت چپ را بگیر و برو. 
Take the second road on the left.
به چراغ راهنما که رسیدی به سمت راست بپیچ. 
Turn right at the traffic-lights.
......
......
......
Go straight
مستقیم برو
Turn left
برو چپ
Turn right
برو راست
Go down the stairs
از پله ها پایین برو
Go up the stairs
از پله ها برو بالا
Take the escalator
سوار پله برقی شوید.
Take the elevator
سوار آسانسور شوید.
on the top floor
در طبقه ی بالا
on the ground floor
در طبقه همکف
in the basement
در زیرزمین
on the right side of the street
در سمت راست خیابان
on the left side of the street
در سمت چپ خیابان