مدل های مو در زبان انگلیسی (hairstyles in english language)

1) bald: کچل، تاس

2) short straight dark: تیره صاف کوتاه

3) short straight fair: بور صاف کوتاه

4) short curly: فرفری کوتاه

5) short wavy: موجدار کوتاه

6) long red: بلند قرمز (در British لغت ginger (حنایی رنگ) به کار می رود.)

7) pony tail: دم اسبی

8) fringe: حاشیه چتری (در American لغت bangs به کار می رود.)

9) long blonde: بلوند(بور) بلند

10) parting: فرق مو

11) plait: موی بافته شده (درAmerican لغت braid به کار می رود.)