تعریف و تمجید 
Compliments
----------------


تمجید کردن / Offering Compliments :

آپارتمان شما فوق العاده است.
Your apartment is fantastic.

شما سلیقه خوبی در انتخاب لباس دارید.
You have a good taste in clothes.

چه باغ زیبائی!
What a beautiful garden!

امشب چقدر زیبا شدی!
How nice you look tonight!

تمجید مرا در مورد این غذای خوشمزه بپذیرید. (رسمی) 
My compliments to you on this delicious meal.

آیا اجازه دارم در مورد این غذای خوشمزه از شما تعریف کنم؟ (رسمی)
May I compliment you on your choice of wife?
---------------------------------------------------------

پذیرفتن تمجید / Accepting a Compliment 

متشکرم.
Thank you.

آه، اون کاری نداشت.
Oh,it was nothing.

شما اینطوری فکر می کنید؟
Do you think so?

از قدردانی تان متشکرم.
Thank you for the compliment.
------------------------------------------------------------

رد کردن تمجید / Rejecting a Compliment 

من از آدم های چاپلوس خوشم نمی آید.
I don’t like flatterers.

شما فقط چاپلوسی مرا می کنید.
You’re just flattering me.
----------------------------------------------------------