عبارات پرکاربرد برای سلام رساندن در زبان انگلیسی:سلام رساندن

سلام مرا به پدرت برسان. (دوستانه)
Say hello to your dad for me.

سلام مرا به مادرت برسان. (دوستانه)
Remember me to your mom.

سلام مرا به شوهرتان برسانید. (رسمی)
Give my best regards to your husband.


Example:
1. A: Say hello to your brother for me.
B: Ok, I will.

2. A: Give my best regards to your husband.
B: I certainly will.