عبارات محترمانه رایج در انتهای نامه های رسمی

-------------------------------------
ارادتمند شما=Yours faithfully

ارادتمند شما=Yours sincerely

با احترام=Yours respectfully

با احترام صمیمانه=Yours cordially

با احترام و محبت=Yours affectionately

ارادتمند شما=Yours truly

با صمیمیت=Fondly

با سپاس=Gratefully

با احترام=Best regards

با بهترین آرزوها=Best wishes
 
 


In reply to your letter = در پاسخ نامه شما
To meet a demand = برای برآوردن تقاضا
We must apologies for = ما باید پوزش بخواهیم برای
We wish to inform you that = ما مایل هستیم به استحضار شما برسانیم که
We would appreciate it if you could = ما سپاسگزار خواهیم بود اگر شما می توانستید
We would appreciate your reply = ما از پاسخ شما سپاسگزار خواهیم بود
With reference to = با اشاره به، عطف به
Would you please let us = آیا لطفا شما اجازه می دهید به ما
I am very much Obligated to you if = من بسیار مدیون شما خواهم بود اگر
I am sorry to have to say that = من بسیار متاسفم از اینکه بگویم
In accordance with your request = طبق خواسته شما، بر حسب درخواست شما
Please accept my thanks for = لطفا سپاس مرا بپذیرید برای
I regret to inform you that = من متاسفم به اطلاع شما برسانم که
Could you favor me with = می توانید یک لطف به من بکنید با
Referring your letter of = در استناد به نامه شما
We hasten to thank you for = ما شتاب داریم برای تشکر از شما بابت
I am anxious to hear from you about = من مشتاق شنیدن از شما هستم درباره
We wish to remind you that = ما مایل هستیم به شما یادآوری کنیم که
I find it necessary to = من لازم دانستم به
To agree with = در موافقت با
As agreed = در تایید
As far as I'm concerned = از آنجاییکه من نگران (علاقه مند) ... هستم
As per your request= طبق درخواست شما
In compliance with= در موافقت با، بر طبق
At your convenience= در زمانی که برای شما مقدور است
At your earliest convenience = در اولین فرصتی که برای شما امکان داشت
To be confident in = برای اطمینان از
On behalf of = به نمایندگی از طرف
Payable in advance = قابل پیش پرداخت
Please allow me = لطفا به من اجازه دهید
Please send us=لطفا برای ما بفرستید
Please send me your instructions = لطفا راهنمایی خود را برای من بفرستید
In case of need= در صورت لزوم
In conformity with = به موجب، بر حسب
Accordingly = در نتیجه، بنابراین
in due time = در موقع خود، در زمان مناسب
Consequently = در نتیجه