نمونه نامه: 
تسلیت ((Condolences))
------------------------------

Dear Walter

I was most regretfully informed of your beloved father’s ill-timed death. I would like to express my sincere condolence to
you and your respectable family. Although I’m not in the vicinity of you in these conditions, I share your sorrow from afar

Best wishes 
Signature 
Albert
--------------------------
والتر عزیز

با نهایت تاسف از درگذشت نابهنگام پدر گرامی ات مطلع شدم. مایلم همدردی قلبی ام را نسبت به تو و خانواده ی محترمت ابراز دارم. در این شرایط، گرچه در کنارت نیستم، از دور در اندوهت شریکم.

با بهترین آرزوها
امضا
آلبرت
---------------------------------
لغات:
با نهایت تاسف: Most regretfully

گرامی، محبوب: Beloved

نابهنگام، بی موقع: ill-timed

صمیمانه، بی ریا، قلبی: Sincere

تسلیت،ابراز تاسف و همدردی: Condolence

محترم: Respectable

درکنارِ، در جوارِ: In the vicinity of

از دور: From afar